Bezoldiging van de bestuurders van Dexia NV

De gewone algemene vergadering van Dexia NV heeft in 2006 beslist om de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat een totale jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van maximaal 1 300 000 EUR, met ingang van 1 januari 2005.

De algemene vergadering heeft de raad van bestuur tevens de bevoegdheid gegeven om de praktische modaliteiten voor die bezoldiging, die samengesteld is uit de vaste bezoldiging en het presentiegeld, en de toekenning ervan uit te werken.

Tijdens zijn vergadering van 23 mei 2002 heeft de raad van bestuur beslist om elke bestuurder een jaarlijks vast bedrag van 20 000 EUR (d.w.z. een vaste vergoeding van 5 000 EUR per kwartaal) toe te kennen, alsook presentiegeld ten belope van 2 000 EUR per vergadering van de raad van bestuur of van een van de gespecialiseerde comités. Voor de bestuurders die hun mandaat niet gedurende een volledig jaar zouden hebben uitgeoefend, wordt die vaste vergoeding verlaagd in verhouding tot het aantal kwartalen dat ze hun mandaat effectief hebben uitgeoefend.

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatiegebonden bezoldigingen, zoals bonussen of winstdeelnemingsformules op lange termijn, en evenmin voordelen in natura of voordelen die verband houden met de pensioenplannen.

In het kader van het luik van het hervormingsplan van Dexia dat gewijd is aan de kostenbeheersing, hebben de bestuurders beslist om hun vaste bezoldiging vanaf 2009 te verminderen. Tijdens zijn bijeenkomst van 29 januari 2009 heeft de raad van bestuur besloten om aan elke bestuurder een vast jaarlijks bedrag toe te kennen van 10 000 EUR (d.w.z. een vast bedrag van 2 500 EUR per kwartaal). De raad van bestuur heeft die maatregel voor de volgende boekjaren behouden.