Bezoldiging

De  gewone  algemene  vergadering  van  Dexia  NV  heeft  in 2006 beslist om de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat een totale jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van maximaal 1 300 000 EUR, met ingang van 1 januari 2005.
 
De algemene vergadering heeft de raad van bestuur tevens de bevoegdheid gegeven om de praktische modaliteiten voor die bezoldiging, die samengesteld is uit de vaste bezoldiging en het presentiegeld, en de toekenning ervan uit te werken. Tijdens zijn vergadering van 23 mei 2002 heeft de raad van bestuur beslist om elke bestuurder een jaarlijks vast bedrag van 20 000 EUR (d.w.z. een vaste vergoeding van 5 000 EUR per kwartaal) toe te kennen, alsook presentiegeld ten belope van 2 000 EUR per vergadering van de raad van bestuur of van een van de gespecialiseerde comités. Voor de bestuurders die hun mandaat niet gedurende een volledig jaar zouden hebben  uitgeoefend,  wordt  die  vaste  vergoeding  verlaagd in verhouding tot het aantal kwartalen dat ze hun mandaat effectief hebben uitgeoefend.
 
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatiege- bonden bezoldigingen, zoals bonussen of winstdeelnemings- formules op lange termijn, en evenmin voordelen in natura of voordelen die verband houden met de pensioenplannen.