Werking van de raad van bestuur

 

De statuten van de vennootschap schrijven de volgende regels voor in verband met de werking van de raad van bestuur

 • elke beraadslaging vereist de aanwezigheid of de vertegenwoordiging van minstens de helft van de leden;
 •  
 • de beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden;
 •  
 • de beslissingen over de hierna weergegeven verrichtingen vereisen de aanwezigheid of de vertegenwoordiging van minstens twee derde van de leden en een beslissing die wordt genomen bij een meerderheid van twee derde van de stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden:
 •  
  - het verwerven of overdragen van activa met een bruto eenheidswaarde van meer dan 500 miljoen EUR;
   
  -  voorstellen tot wijziging van de statuten van de vennootschap, ook voor wat betreft de uitgifte van aandelen, in aandelen converteerbare of terugbetaalbare obligaties, warrants of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen;
   
  - de benoeming en afzetting van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder;
   
  - de beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;
   
  - de benoeming van bestuurders binnen de raad van bestuur van Dexia Crédit Local SA, voor zover de beslissing zou slaan op de benoeming van andere personen dan de bestuurders van de vennootschap of van een ander aantal bestuurders dan dat van de raad van bestuur van Dexia NV; en
   
  - de beslissing tot wijziging van het huishoudelijke reglement van de raad van bestuur.


  De raad van bestuur mag specifiek of in het algemeen waarnemers uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen. Die waarnemers zijn niet stemgerechtigd, maar hebben wel dezelfde verplichtingen als de bestuurders, onder meer inzake geheimhouding.