Pers

Kerncijfers

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 81% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 121 miljard EUR op 30 juni 2020

Geconsolideerde balans

31/12/2019

30/06/2020

In miljard EUR    
Balanstotaal 120,3 121,2
Totaal activaportefeuille 49,6 43,8
Totaal verplichtingen 113,0 114,8
Eigen vermogen 7,3 6,3

Geconsolideerde resultatenrekening

31/12/2019

30/06/2020

In miljoen EUR    
Nettobankproduct

-746

-555
Algemene bedrijfskosten -379 -212
Brutobedrijfsproduct -1.125 -767
Kredietisicokost 265 -95
Nettwinst (verlies) op activa 0 101
Resultaat voor belastingen -860 -761
Winstbelastingen 33 1
Nettoresultaat na belastingen van de beëindigde activiteiten -111 0
Nettoresultaat -938 -760
Minderheidsbelangen -40

-1

Nettoresultaatgroepsaandeel -898 -759

Medewerkers

31/12/2019

30/06/2019

20Aantal medewerkers 610 571

Solvabiliteit

31/12/2019

30/06/2020

Common Equity Tier 1 7 308 6 365
Total Capital 7 404 6 461
Risicogewogenactiva 27 263 27 175
Common Equity Tier 1-ratio 26,8% 23,4 %
Total Capital-ratio 27,2 % 23,8 %