Raad van bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

​Gilles Denoyel

Voorzitter van de raad van bestuur

04-August-1954 - Fransman

Jaar van eerste benoeming / Huidige mandaat
2018 / 2022-2026

Onafhankelijk bestuurder
Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia Holding
Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia

Andere mandaten en functies 
Bestuurder van Trust BK (Frankrijk), Bestuurder en voorzitter van het comité de suivi des engagements nucléaires van EDF (Frankrijk)

Biografie
Gilles Denoyel studeerde af aan de Ecole nationale supérieure des mines de Paris, het Institut d’études politiques de Paris en de Ecole nationale d’administration (ENA). Hij werd in 1981 benoemd tot Inspecteur Financiën op het Franse ministerie van Economie en Financiën. In 1985 ging hij als “chargé de mission” aan de slag bij de “Direction du Trésor”. Vervolgens werd hij secretaris-generaal (1987) bij het CIRI, hoofd van het bureau “Assurance-crédit”, hoofd van het bureau “Marché financier” (1989-92), onderdirecteur Verzekeringen (1992-94) en onderdirecteur Participaties (1994-96). Hij stapte dan over naar de groep CCF, waar hij financiëel directeur werd in 1996, secretaris-generaal belast met strategie en transacties in 1998, en adjunct-directeur-generaal Financiën in 2000. Hij werkte mee aan de fusie met de Britse groep HSBC, waar hij zijn carrière voortzette als gedelegeerd directeur-generaal van HSBC France (2004), belast met centrale en financiële functies. In 2006 werd hij verantwoordelijk voor de tak activabeheer, de verzekeringsactiviteiten en de niet-financiële centrale functies. Vanaf 2007 zag hij toe op alle risico- en controlefuncties en op de relatie met de regelgevende instanties. In 2015 werd hij voorzitter International Institutional Relations van de HSBC-groep voor Europa (2015). Sinds zijn pensionering bij HSBC in 2016 is hij adviseur binnen de financiële sector en Senior Advisor bij Bain Consulting. Hij was voorzitter van de “Groupe des banques sous contrôle étranger en France” tussen 2006 en 2016, en thesaurier van de “Association française des banques” tussen 2004 en 2016. Sinds mei 2019 is hij bestuurder en voorzitter van het comité des engagements nucléaires d'EDF (Frankrijk).

Belangrijkste vakgebieden
Finance en banking, financieel risiobeheer, directie en beheer van instellingen.

​Pierre Crevits

Bestuurder

23-May-1967 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidige mandaat
2020 / 2024-2028

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en Voorzitter van het directiecomité van Dexia Holding
Bestuurder en Voorzitter van het directiecomité van Dexia

Andere mandaten en functies 
Voorzitter van de raad van bestuur van Namur Invest

Biografie

Pierre Crevits is houder van een master in de economische en sociale wetenschappen. Na zijn studies was hij vier jaar assistent aan de Universiteit van Namen en werkte vervolgens zijn hele loopbaan bij de Nationale Bank van België. Daar oefende hij verschillende functies uit. Hij stond onder meer aan het hoofd van de dienst macro-economische statistieken, alvorens de leiding te nemen over het secretariaat-generaal van de Bank, een functie die hij tot op vandaag vervulde.
Van 2010 tot 2014 werd hij gedetacheerd als kabinetsdirecteur binnen de Belgische federale regering. Van 2016 tot 2020 leidde hij ook het wetenschappelijke comité voor de overheidsrekeningen bij het Instituut voor de nationale rekeningen. Vandaag is hij nog steeds voorzitter van de raad van bestuur van de groep Namur Invest.
 
Belangrijkste vakgebieden
Economie, bankentoezicht en bancaire reglementering, strategie, HR management, crisisbeheer.

​Giovanni Albanese Guidi

Bestuurder

22-February-1959 - Italiaan

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2018 / 2023-2027

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en Lid van het directiecomité als Chief Risk Officer van Dexia Holding
Bestuurder en Chief Risk Officer, Gedelegeerd algemeen directeur van Dexia

Biografie
Giovanni Albanese Guidi behaalde een ingenieursdiploma in elektrotechniek aan de Universiteit van La Sapienza (Italië), een Master in de wetenschappen en een derde cyclus (Engineer Degree) in elektrotechniek aan de University of Southern California (USA), alsook een MBA aan de Universiteit van Bocconi (Italië). Na meer dan 18 jaar te hebben gewerkt in diverse Consultancy kabinetten (McKinsey & Company, Booz Allen and Hamilton en Roland Berger Strategy Consultants) startte hij in 2006 bij de groep Unicredit waar hij onder meer functies uitoefende als verantwoordelijke van de afdeling Risk voor Italië, verantwoordelijke van de afdeling Credit Risk van de groep, verantwoordelijke van de afdeling Interne Validatie van de groep. In september 2018 werd hij benoemd tot Chief Risk Officer van de groep Dexia en werd hij lid van het directiecomité van Dexia.

​Anne Blondy-Touret

Bestuurder

07-October-1979 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2023 / 2023-2027

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia Holding en Dexia

Hoofdfunctie
Secretaris-generaal van het Franse ministerie van Economie en Financiën

Biografie Anne Blondy-Touret, gewezen leerlinge van de École nationale d’administration (promotie Romain Gary), studeerde af aan het Institut d’études politiques in Parijs en het Europacollege in Brugge (promotie Aristoteles). Na een loopbaan die in het teken stond van het aansturen van het economische beleid, ging zij in januari 2023 aan de slag bij het  secretariaat-generaal van de ministeries van economie en financiën. Het secretariaat-generaal coördineert het transversale beleid van het ministerie, leidt de transformatie in goede banen, stuurt de ondersteunende functies aan en zorgt voor de sociale dialoog. Als algemeen bestuurder van de Staat stelde zij zich bijna 20 jaar ten dienste van de Staat. Zij bekleedde daarbij functies met hoge verantwoordelijkheid, onder meer binnen de Algemene directie van de Schatkist, het Agence France Trésor en de Wereldbank in Washington, of als hoofd financiële dienstverlening bij de Permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Europese Unie. Van 2005 tot 2007 was zij adjunct-kantoorhoofd voor openbare ontwikkelingshulp bij de Algemene directie van de Schatkist, en daarna gedurende 2 jaar verantwoordelijke thesaurie bij het Agence France Trésor. Vervolgens ging zij aan de slag bij de Wereldbank, waar zij van 2010 tot 2012 plaatsvervangend bestuurder was voor Frankrijk. Zij stapte daarna weer over naar de Algemene directie van de Schatkist, waar zij de leiding had over het kantoor voor verzekeringsmarkten en -producten en vervolgens over de onderafdeling voor bilaterale economische relaties. Van 2017 tot 2020 was zij hoofd financiële dienstverlening van de Permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Europese Unie in Brussel. Daarna leidde zij tot 1 januari 2023 de dienst macro-economisch beleid en Europese aangelegenheden bij de Algemene directie van de Schatkist. Zij was van 2020 tot 2022 bestuurder van de Europese Investeringsbank en coördineerde in de eerste helft van 2022 voor het ministerie van Economie, Financiën en industriële en digitale Soevereiniteit het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Belangrijkste vakgebieden
financiële markten, financiën, Europese aangelegenheden, ondersteuning en beheer van instellingen, beheer van financiële risico’s, crisisbeheer.

​Alexandre De Geest

Bestuurder

05-February-1971 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2012 / 2021-2025

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia Holding en Dexia

Hoofdfunctie
Algemeen bestuurder van de Thesaurie van de Belgische federale overheid (FOD Financiën)

Andere mandaten en functies
​Voorzitter van het Beschermingsfonds voor financiële instrumenten, Lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

Biographie
Alexandre De Geest behaalde het diploma rechten aan de Université catholique de Louvain en de Université Libre de Bruxelles. Hij was bestuurder van talrijke vennootschappen waaronder Gazelec (2004­2005) en het Zilverfonds sinds 2003. Hij was vanaf 2000 adviseur op het kabinet van de federale minister van Financiën, en vervolgens in 2011 adviseur op het kabinet van de federale minister van Buitenlandse zaken. Sinds 2012 is hij bestuurder bij de Thesaurie (FOD Financiën) en algemeen directeur sinds 2016.
 
Belangrijkste vakgebieden 
Financiële markten, financiën, fiscaliteit.

​Véronique Hugues

Bestuurder

28-May-1970 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2016/2021-2025

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en lid van het directiecomité als Chief Financial Officer van Dexia Holding
Bestuurder en Chief Financial Officer, Gedelegeerd algemeen directeur van Dexia

Biografie
Véronique Hugues is alumna van de Harvard Business School (Executive Program AMP 203) en bezit een dubbel masterdiploma in financiële wetenschappen van de universiteit Paris IX Dauphine en de Johan Wolfgang Goethe-universiteit in Frankfurt en van DESS 203, Finances de marchés van de universiteit Paris IX Dauphine. Zij begon haar carrière bij Deutsche Bank in Parijs binnen de ALM-afdeling. In 2001 ging zij bij de groep Dexia aan de slag als hoofd langetermijnfinanciering. Zij stond in voor de financiële communicatie in 2009, en vanaf 2013 werd ze verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Groep en bestuurder van Dexia Kommunalbank Deutschland en Dexia Sabadell. Van 2014 tot 2016 was zij adjunct-CFO en lid van het groepscomité van Dexia. In het kader van dat mandaat stuurde zij verschillende transversale projecten aan binnen de divisie Finance. Sinds juni 2016 is zij uitvoerend bestuurder, Chief Financial Officer en lid van het directiecomité van Dexia, alsook bestuurder en gedelegeerd algemeen directeur van Dexia Crédit Local. Naast de traditionele functies die zijn toegewezen aan de financiële, stuurt ze een diepgaande transformatie van de supportline, die deel uitmaakt van een globale transformatie van de Groep.

Belangrijkste vakgebieden
Financiën, financiële markten, financiële communicatie, change management en transformatieprocessen.

​Tamar Joulia-Paris

Bestuurder

05-October-1952 - Belgische

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2019 / 2023-2027

Onafhankelijk bestuurder 
Bestuurder van Dexia Holding en Dexia

Andere mandaten en functies
Uitvoerend bestuurder van TJP Capital, Bestuurder van Greenomy, Bestuurder van Bank Degroof Petercam en zijn filiaal DPAM  

Biografie
​Tamar Joulia­-Paris studeerde af aan de Ecole Polytechnique de Mons (België), de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie et de Prospection Minière van Nancy (Frankrijk) en de Solvay Business School in Brussel (België). Na 10 jaar te hebben gewerkt in de bouw en de verwerkende industrie, voornamelijk in ontwikkelingslanden, ging zij in 1992 aan de slag in de banksector, en meer bepaald bij Bank Brussel Lambert (later ING België geworden) als verantwoordelijke voor kredietrisicobeheer. Nadien vervult ze diverse functies binnen de groep ING in Amsterdam waar ze onder meer verantwoordelijk was voor de kredietportefeuille op groepsniveau en de financiële markten tijdens de financiële crisis van 2008, en teams in Europa, de Verenigde Staten en Azië aanstuurde. Naast deze directiefuncties, was zij eveneens lid van de Management Council van de groep ING. Na meer dan 25 jaar actief te zijn binnen de banksector, richtte zij haar eigen bedrijf op in consultancy en vorming, gespecialiseerd in risicobeheer in de financiële sector, de impact van prudentiële regelgeving en de optimalisatie van de balans en portefeuilles. Ze is ook gastprofessor aan de Universitaire Faculteit Saint-­Louis waar ze sinds 2004 risicomanagement doceert.

Belangrijkste vakgebieden
Beheer van financiële ondernemingen, risicobeheer, internationale reglementeringen, crisisbeheer, finance, audit, en human resources

 

​Filiz Korkmazer

Bestuurder

20-April-1979 - Belgische

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2024 / 2024-2028

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia Holding et Dexia

Hoofdfunctie
Adjunct-kabinetschef bij het ministerie van Financiën en regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds en lid van het strategisch comité van het Agentschap van de Schuld, als vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën.

Biografie 
Filiz Korkmazer, met de Belgische nationaliteit, studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent, waarna zij een manama 'Droit des affaires' behaalde en aan de Université Paris II, Panthéon-Assas. Zij combineerde haar praktijk als advocaat met een assistentschap aan de Universiteit van Gent. Na enkele jaren als bedrijfsjurist te hebben gewerkt, ging zij aan de slag als internationaal financieel jurist bij het Belgisch Agentschap van de Schuld waar zij eveneens lid was van het uitvoerend comité. In 2015 werkte zij, eerst als adviseur en daarna als adjunct-kabinetschef, bij de Minister van Justitie waar zij verantwoordelijk was voor een aantal fundamentele hervormingen binnen het bredere economisch recht, waaronder de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Die laatste hervorming resulteerde in 2019 in een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en was één van de grootste hervormingen die het Belgisch recht gekend heeft tot dan toe.  Momenteel is zij adjunct-kabinetschef en hoofd van de financiële cel bij de Minister van Financiën. Zij is eveneens lid van het strategisch comité van het Agentschap van de Schuld en regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds.

Belangrijkste vakgebieden
Risicobeheer, financiële markten, financiën, legal en governance

​Victor Richon

Bestuurder

05-May-1993 - Fransman

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2024 / 2024-2028

Permanent vertegenwoordiger van de Franse Staat in de raad van bestuur van Dexia Holding en Dexia

Hoofdfunctie
Adjunct-directeur participaties ad interim bij l’Agence des participations de l’État français (APE) Andere mandaten en functies: Niet uitvoerend bestuurder bij IN Groupe en Radio France

Andere mandaten en functies
Niet uitvoerend bestuurder van IN Groupe en Radio France  

Biografie 
Victor Richon is mijnbouwingenieur, afgestudeerd aan de École des Mines van Parijs, en burgerlijk ingenieur. Na verschillende ervaringen, onder meer bij de Wereldbank en de Boston Consulting Group, werkte hij bij Akuo op de ontwikkeling van projecten voor hernieuwbare energie in Frankrijk, vervolgens in 2018 en 2019 bij Jumia, toonaangevend e-commercebedrijf in Afrika. Op het ogenblik van de Covid-19 pandemie, werkte hij in een speciale eenheid, opgezet door de Direction générale des entreprises, en ging vervolgens aan de slag bij de algemene directie van de Schatkist, waar hij werd benoemd tot adjunct belast met bilaterale economische betrekkingen met Rusland en de lidstaten van de Euraziatische Economische Unie. In 2022 stapte hij over naar het Agence des participations de l’État (APE), binnen het ministerie van Economie, Financiën en Industriële en digitale soevereiniteit, als verantwoordelijke voor de Bpifrance en FDJ. Vandaag is hij adjunct-directeur participaties ad intérim bij de directie Services et Finance van het APE. Hij is er verantwoordelijk voor de opvolging van alle participaties bij de directie Services et Finance (Dexia Holding, Bpifrance, La Poste, la Banque Postale, Orange, de publieke omroep, FDJ, IN Group, Semmaris …) in samenwerking met de directeur participaties.

Belangrijkste vakgebieden
boekhouding en audit, strategische planning, financiële analyse, informatietechnologie en beveiliging

​Alexandra Serizay

Bestuurder

31-March-1977 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2016 / 2021-2025

Onafhankelijk bestuurder
Bestuurder van Dexia Holding en Dexia

Hoofdfunctie
Global Head of Strategy - Corporate Services bij Sodexo

Andere mandaten en functies
Bestuurder van Cofiroute en AFS (groupe Vinci Autoroutes)

Biografie 
​Alexandra Serizay studeerde aan de ESSEC. Zij begon haar carrière in 1997 als intern auditeur bij France Télécom Transpac. In 1999 trad zij in dienst van Deutsche Bank in Londen, als zaakgelastigde fusies en overnames. In 2004 stapte zij over naar Bain in Parijs en werd in 2007 manager. In 2011 ging zij aan de slag bij HSBC France. Zij was eerst lid van het uitvoerend comité van HSBC France en in die rol verantwoordelijk voor de strategie. In 2013 werd zij algemeen secretaris en lid van het uitvoerend comité van RBWM (Retail Bank & Wealth Management), en in 2016 adjunct­directeur, belast met de ontwikkeling van klanten en aanbod. Zij oefende eveneens een mandaat uit binnen de raad van HSBC REIM France (Real Estate Investment Managers), HSBC SFH France (HSBC covered pool) en HSBC Factoring France. In september 2017 verlaat zij de groep HSBC en wordt Global Head of Strategy Corporate Services van Sodexo.

Belangrijkste vakgebieden
Audit en financiën, fusies en overnames, strategie, digitale transformatie en risicobeheer.