Wettelijke bepalingen

 

Dexia Holding Dexia (voorheen Dexia Crédit Local)

Dexia Holding (vanaf 19 januari), de moederonderneming van de groep Dexia, is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Eind 2011 werd de geordende resolutie van de Groep aangevat.

Dexia (voorheen Dexia Crédit Local), 100 % dochter van Dexia Holding, is een naamloze vennootschap naar Frans recht.

Rechtsvorm en maatschappelijk kapitaal: Naamloze vennootschap met een kapitaal van 500 000 000 euro Rechtsvorm en maatschappelijk kapitaal: Naamloze vennootschap met een kapitaal van 279 213 332 euro

Maatschappelijke zetel
Marsveldplein 5
B-1050 Brussel
België

Maatschappelijke zetel
1, passerelle des Reflets
Tour CBX - La Défense 2
92913 La Défense Cedex
Frankrijk

Telefoon: + 32 2 213 57 00
Contact: info@dexia.com

Telefoon: +33 1 58 58 77 77
Contact: info@dexia.com

RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

RCS Nanterre 351 804 042
Intracommunautair BTW-nr.: FR 49 351 804 042
APE-code: 6492 Z
ORIAS-nr.: 07030117

Wettelijke vertegenwoordiger:
De heer Pierre Crevits, Gedelegeerd bestuurder

Wettelijke vertegenwoordiger:
De heer Pierre Crevits, Gedelegeerd bestuurder

Directrice Publicatie: mevrouw Fabienne Carlier, directrice Communicatie

Directrice Publicatie: mevrouw Fabienne Carlier, directrice Communicatie

Aanspreekpunt voor vragen over bescherming van persoonsgegevens: compliance@dexia.com

Aanspreekpunt voor vragen over bescherming van persoonsgegevens: compliance@dexia.com

Inhoud van deze website

De gebruiker van deze website verklaart kennis te hebben genomen van de wettelijke informatie die erin staat, en verbindt zich ertoe die na te leven.

De website van Dexia Holding en van Dexia (voorheen Dexia Crédit Local) (hierna ‘Dexia’) bevat uitsluitend informatieve publicaties. De inlichtingen die op deze website worden gegeven, zijn ter beschikking gesteld door Dexia met als doel u te informeren over de activiteiten van Dexia.

Dexia geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de juistheid of volledigheid van de informatie op websites waarmee hyperlinks worden gelegd of waarnaar verwezen wordt.

Dexia kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, noch voor de inhoud van de websites waarnaar een hyperlink bestaat.

Wij danken de gebruikers van de site om ons eventuele hiaten, fouten of correcties mee te delen, door een e-mailbericht te sturen aan de webmaster (webmaster@dexia.com).

De inlichtingen op deze website:

 • zijn uitsluitend van algemene aard en gaan niet over de bijzondere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon;
 • zijn niet noodzakelijk volledig en kunnen updates vereisen;
 • verwijzen soms naar externe sites waarover Dexia geen enkele controle heeft en waarvoor de Groep alle aansprakelijkheid afwijst;
 • vormen als dusdanig geen contractueel akkoord en geen professioneel of juridisch advies vanwege Dexia;

dienen niet begrepen te worden als een uitnodiging of aanbod vanwege Dexia om in producten, diensten of andere financiële instrumenten te beleggen. Dexia wenst ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk te beperken. Voor sommige gegevens of inlichtingen op de website is het echter mogelijk dat ze niet zijn aangemaakt of gestructureerd in bestanden of formaten die vrij zijn van fouten, en Dexia kan niet garanderen dat zijn dienstverlening door zulke problemen niet onderbroken of op een andere manier beïnvloed zal worden. Dexia wijst alle aansprakelijkheid af voor soortgelijke ongemakken die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of van elke andere externe site waarnaar hij verwijst. 

Gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of in het Engels GDPR)1  trad op 25 mei 2018 in werking. Ze verhoogt de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens van gebruikers binnen de landen van de EU2 en legt nieuwe verplichtingen op aan alle instellingen die persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie verwerken.

Gegevensbescherming is van essentieel belang en Dexia houdt zich aan alle nationale en Europese voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Dexia dient in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens (hierna Gegevens) over u te verzamelen. Met dat doel streeft Dexia naar absolute transparantie wat betreft de verwerking en het gebruik van uw Gegevens, hoe lang ze worden opgeslagen en over welke rechten u beschikt.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

De gegevens die op u betrekking hebben, worden rechtstreeks verzameld bij uzelf. De persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt in het kader van het interne beheer van de zakelijke relatie. Ze kunnen ook dienen om de betrokkenen op de hoogte te houden van evenementen, acties of publicaties in het kader van hun beroepsactiviteit. In een aantal specifieke gevallen worden de gegevens tevens verkregen van bronnen die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals professionele websites/pagina’s van sociale media. Dexia verbindt zich ertoe dat de verzamelde en verwerkte gegevens worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is. Dexia dient verschillende categorieën van persoonsgegevens te verzamelen, zoals:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, IP-adres);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld post- en e-mailadres, telefoonnummer).

Dexia verwerkt nooit gegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienst, uw filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap, uw genetische gegevens, uw seksuele contacten of geaardheid.

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt:

 • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • om een overeenkomst uit te voeren of uw vragen te beantwoorden
 • om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen
 • voor de aanwerving van medewerkers.

De ontvangers van uw gegevens zijn uitsluitend de medewerkers van Dexia (of desgevallend zijn verwerkers). Deze verwerking kan betekenen dat gegevens moeten worden meegedeeld aan of uitgewisseld tussen bepaalde entiteiten van de groep Dexia, alsook aan hun verwerkers, inclusief

 • Cognizant Horizon Financial Services, een Franse onderneming;
 • Arkéa Banking Service, een Franse onderneming.

Dit kan betekenen dat ze buiten de Europese Unie (inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten en India) verwerkt worden. Bij overbrenging naar een land buiten de Europese Unie dat geen gepaste bescherming biedt, worden vooraf regels ingesteld die de bescherming en de veiligheid van de persoonsgegevens waarborgen, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Wanneer u voor een functie solliciteert, kunnen bijkomende persoonsgegevens worden verzameld:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, identiteitskaart- en paspoortnummers, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, foto, IP-adres)
 • contactgegevens (bijvoorbeeld post- en e-mailadres, telefoonnummer)
 • gezinssituatie (bijvoorbeeld burgerlijke staat, aantal kinderen)
 • fiscale gegevens (bijvoorbeeld land van verblijf)
 • informatie over opleiding en tewerkstelling (bijvoorbeeld studieniveau, loopbaan, naam van de werkgever).

Geen mededeling van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden

Uw persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan spelers uit de commerciële of reclamewereld.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door verwerkers (dienstverleners), zorgt Dexia ervoor dat deze verwerkers zich aan dezelfde richtlijnen houden als deze die in dit beleid beschreven worden.

Veilige verwerking

Dexia neemt de gepaste materiële, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen, met de bedoeling ze onder meer te beschermen tegen verlies, toevallige vernietiging, beschadiging en ongeoorloofde toegang.

Bewaartermijn van gegevens

De verzamelde gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het bereiken van de hiervoor beschreven doeleinden, binnen de perken van de verjaringstermijnen en met inachtneming van de geldende wetten en reglementen.

Uw rechten

Overeenkomstig de GDPR kunt u:

 • Toegang krijgen tot al uw gegevens;
 • Uw gegevens laten rechtzetten of bijwerken;
 • Om rechtmatige redenen de wissing van uw gegevens vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan;
 • De overdraagbaarheid van uw gegevens vragen, als de verwerking berust op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst;
 • Een beperking van de verwerking van uw gegevens vragen, wanneer de juistheid van deze gegevens betwist wordt, of als u meent dat de verwerking ervan onrechtmatig is;
 • Uw toestemming op elk moment intrekken (alleen indien de verwerking op uw toestemming berust);
 • Rechtstreeks klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, namelijk die van het land van de Europese Unie waar zich uw vaste verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats bevindt waar de vermoedelijke inbreuk op de verordening gepleegd zou zijn (de CNIL in Frankrijk en de GBA in België).

Contact opnemen met Dexia

Om uw rechten uit te oefenen, of indien u vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen door uw naam, voornaam en gegevens mee te delen en een kopie van een identiteitsbewijs te sturen naar het volgende adres:

Dexia Holding - Directie compliance
Marsveldplein 5
1050 Brussel – België

Dexia (voorheen Dexia Crédit Local) – Direction de la conformité
1, Passerelle des Reflets – Tour CBX – La Défense 2
92913 La Défense Cedex – France

Veiligheid

Deze site maakt gebruik van een beveiligde klantentoegang door middel van de Drupal 10-technologie. Dexia neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

In dat verband neemt Dexia alle nodige voorzorgen met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en onder meer te beletten dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen (materiële beveiliging van de lokalen, authenticatieprocedures met persoonlijke en beveiligde toegang via vertrouwelijke identifiers en wachtwoorden, login-journaal van de verbindingen, versleuteling van bepaalde gegevens...).

Verlaat voor uw veiligheid de browser of log uit als u zich met uw login en persoonlijke wachtwoord zou hebben aangemeld, na afloop van uw bezoek aan de website, of wanneer u fysiek niet langer meester over de computer zou zijn.

Cookies

De website van Dexia maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de website van Dexia en die onder bepaalde omstandigheden worden weggeschreven op de harde schijf van uw computer. Deze ‘cookies’ zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte elektronische communicatie tussen uw computer en de website van Dexia. Zo registreren zij onder andere de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek aan de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo u niet wenst dat deze cookies zich op uw harde schijf wegschrijven, kan u uw browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot uw harde schijf worden toegelaten. Dexia kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle niet garanderen. Indien u het wenst, kan u de ‘cookies’ eveneens na elke raadpleging van de website van uw harde schijf verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met name de informatie, de programma’s, de merken en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Dexia Holding en/of Dexia (voorheen Dexia  Crédit Local), haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en moet zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Toepasselijke wetgeving

De inhoud van de website betreffende Dexia Holding valt onder de Belgische wet, en die betreffende Dexia (voorheen Dexia Crédit Local) onder de Franse wet. Elke gebruiker erkent de bevoegdheid van de Belgische (voor Dexia Holding) en Franse (voor Dexia (voorheen Dexia Crédit Local)) rechtbanken van eerste aanleg, in zowel beroep als cassatie, voor elk geschil over de inhoud en het gebruik van de website.


[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming.

[2] In Frankrijk gaat het om wet nr. 78-17 van 06 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, met name gewijzigd door wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018. In België gaat het om de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.