Compliance

Compliance bestaat erin ervoor te zorgen dat een onderneming voldoet aan de geldende wetten betreffende de wijze waarop zij haar activiteiten uitoefent

Met de naleving van al die wettelijke en reglementaire eisen wekt Dexia vertrouwen bij het publiek, de klanten, medewerkers en aandeelhouders, wat de reputatie van Dexia bepaalt

Compliance binnen de groep Dexia

Als onderneming verbindt Dexia zich ertoe om zijn activiteiten op een professionele manier uit te oefenen en zijn verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van zijn klanten en tegenpartijen, het comité van toezicht en elke partner binnen of buiten de Groep. Zodoende belooft Dexia zich te houden aan de wetten van de landen waar het aanwezig is, en let het erop om zich bij het uitvoeren van zijn activiteiten onberispelijk te gedragen.

Compliance is een onafhankelijke functie die volledig deel uitmaakt van het internecontrolesysteem. Ze moet toezien op het beheer van de risico’s van niet-naleving en oordelen of de gedragscodes, beleidsbepalingen en interne procedures voldoen aan de wettelijke verplichtingen en best practices die op haar activiteiten van toepassing zijn.

Wat de organisatie betreft, ziet de Chief Compliance Officer erop toe dat in de hele groep Dexia een samenhangend en doeltreffend beleid wordt toegepast, waarbij hij in elke entiteit de hulp krijgt van een Compliance Officer. Deze Compliance Officers brengen functioneel verslag uit bij de Chief Compliance Officer.

De activiteit ervan kadert in een charter waarin de rol en de bevoegdheden van de compliance-functie worden beschreven, en de governanceprincipes worden opgesomd die de basis vormen voor de aanpak van Dexia op dat vlak. Een compliancebeleid verduidelijkt de organisatie en alle domeinen die deze functie bestrijkt. Deze essentiële documenten werden door het directiecomité en de raad van bestuur van Dexia goedgekeurd.

Wat is de perimeter ervan?

Compliance omvat de volgende domeinen:

  1. Financiële veiligheid
  2. Strijd tegen corruptie
  3. Marktmisbruik
  4. Integriteit ten aanzien van de markten
  5. Vermijden van belangenconflicten
  6. Bescherming van persoonsgegevens
  7. Whistleblowing
  8. Uitbesteding

Klik hier voor meer informatie