Aandeelhoudersstructuur

De Belgische en Franse Staat hebben het merendeel van het kapitaal van Dexia Holding (voorheen Dexia) in handen, als gevolg van een kapitaalverhoging van 5,5 miljard EUR die in december 2012 plaatsvond.

De Belgische en Franse Staat houden samen 99,59 % van het kapitaal van Dexia Holding aan, meer bepaald 52,78 % door de Belgische Staat via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en 46,81 % door de Franse Staat. Individuele en institutionele aandeelhouders vertegenwoordigen 0,41 % van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van Dexia Holding bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500 000 000). Het wordt vertegenwoordigd door 420 134 190 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk 1 / 420 134 190 ste vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal.

Deze 420 134 190 aandelen zijn aandelen op naam. De houder kan de omzetting ervan in gedematerialiseerde aandelen niet aanvragen.

De aandelen op naam zijn vermeld in het aandeelhoudersregister van Dexia Holding, dat beheerd wordt door Euroclear Belgium:

Euroclear Belgium
Koning Albert II-laan 1
1210 Brussel (België)
Ebe.issuer@euroclear.com

Alle aandeelhouders hebben identieke economische rechten. Wegens de financiële situatie van de vennootschap en haar vooruitzichten is de kans echter uiterst klein dat een uitkering van dividenden overwogen kan worden.

De Belgische en Franse Staat houden naast gewone aandelen van de vennootschap ook winstbewijzen (Contingent Liquidation Rights of CLR) aan.

Deze CLR vertegenwoordigen niet het kapitaal van Dexia, maar geven de Staten recht op de preferentiële uitkering, bij de vereffening van Dexia, na verrekening van de schulden en lasten, van een bedrag van 440 miljoen euro per jaar vanaf 1 januari 2018 tot de datum van invereffeningstelling. Dit recht op een preferentiële uitkering in geval van vereffening kan slechts één keer worden uitgeoefend, naar aanleiding van de vereffening van Dexia.